Vilkår ved salg på nett

Innledning

Foreningen Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo arrangerer årlig høstmarked og julemarked, hvor vi selger håndlagede varer produsert av foreningens medlemmer. Nettbutikken til RSV er ikke en ordinær nettbutikk, men er opprettet som en mulighet til å kunne selge markedsvarene våre til tross for at covid-19 restriksjoner gjør det umulig å arrangere et tradisjonelt marked.

Partene

Selger er Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo, c/o Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo, kasserer@rsv.rsio.no, org.nr 916 836 368, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling

Alle kjøp gjennomføres med VIPPS. Selger reserverer kjøpesummen på kjøpers konto ved bestilling. Konto blir belastet samme dag som varen hentes/sendes.

Levering

Varer kan enten hentes på Rudolf Steinerskolen i Oslo mellom kl. 10 kl. 16, eller leveres hjem til adresse i Oslo. Ved valg av hjemlevering må kunden være tilgjengelig for mottak av varer på oppgitt adresse lørdag 19. september mellom kl. 10 og kl. 16. Oppgi telefonnummer slik at du kan kontaktes av bud for avtale om levering.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Mangel ved varen

Siden vi selger hjemmelagede produkter, er det ingen som er helt like, og det må påregnes at produkter kan fravike fra beskrivelser og bilder i nettbutikken.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.